Venlo
 

Monumenten

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

72 Panden aangewezen als gemeentelijk monument

Tussen 2005 en 2010 is uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan in de historische binnenstad van Venlo en in de oude kernen van Tegelen, Steyl en een deel van Belfeld. De gemeente Venlo heeft de panden met de meest gaaf bewaarde historische constructies en de meest bijzondere onderdelen in het gemeentelijk monumentenregister opgenomen. In totaal gaat het om 72 objecten.

 

Bijbehorende documenten

Overzicht van geselecteerde panden

Veelgestelde vragen en antwoorden

Informatiebrochure voor eigenaren

 

Van belang voor Venlo

De gemeente Venlo kan zich gelukkig prijzen met bijzonder cultuurhistorisch erfgoed: statige panden, fraaie kerken, bijzondere kloosters, oude cultuurlandschappen en een rijk bodemarchief. Al met al een waardevolle erfenis van onze voorouders waar we zorgvuldig mee willen omgaan en waarvan we een representatief deel voor de toekomst willen behouden.

Historische kapconstructie

Garanties voor behoud

Behoud van cultuurhistorisch erfgoed gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn spelregels nodig. Spelregels die ervoor zorgen dat het erfgoed ondanks goede bedoelingen van eigenaren en gebruikers niet zomaar verdwijnt.

 

Wethouder Teeuwen (Monumenten): 'De belangrijkste stap die moet worden gezet, is erkenning van de bijzondere waarde van cultuurhistorisch erfgoed. Wetende dat we niet alles kunnen behouden, hebben we met dit onderzoek de krenten uit de pap gehaald. Deze kroonjuwelen, van belang voor de identiteit van de gemeente Venlo, krijgen nu de status gemeentelijk monument'.

 

Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat in de binnenstad van Venlo nog veel oude panden overeind staan die honderden jaren oud zijn. Dit is opmerkelijk omdat Venlo in de Tweede Wereldoorlog talloze bombardementen heeft moeten doorstaan en de stad grotendeels in puin lag. Tijdens het onderzoek is verder gekeken dan alleen de voorgevel.

 

Venlose binnenstad

In 2005 is een begin gemaakt met het systematisch onderzoeken van panden in de Venlose binnenstad. Uit deze inventarisatie is gebleken dat achter vernieuwde gevels vaak nagenoeg complete middeleeuwse constructies (muurwerk, kelders, balklagen en kapconstructies) bewaard zijn gebleven. Deze panden dateren uit de periode kort na de stadsverheffing van Venlo in 1343. Het is uitzonderlijk dat deze bouwwerken, waarvan enkele meer dan 600 jaar oud zijn, ondanks oorlogen en rampspoed door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven.

 

Onderzoeksrapporten

Bouwhistorisch rapport Gasthuisstraat

Bouwhistorisch rapport Vleesstraat

Bouwhistorisch rapport Lomstraat

 

 

Omdat deze middeleeuwse panden voor Venlo van grote cultuurhistorische waarde zijn, is het wenselijk om behoud voor de toekomst te borgen. De status van gemeentelijk monument biedt hiervoor de grondslag. Voor de binnenstad van Venlo zijn in totaal 43 panden aangewezen, met name gelegen in de Lomstraat, de Vleesstraat, de Gasthuisstraat en op de Parade.

 

18e-eeuwse panden aan de Veerweg in het Maasdorpje Steyl

 

Tegelen, Steyl en Belfeld

Niet alleen in de binnenstad van Venlo is sprake van een historisch gegroeide structuur met bewaard gebleven oorspronkelijke bebouwing. Ook de stadsdelen herbergen de nodige potentiële monumenten die vaak voor het oog zijn verborgen en hierdoor in eerdere instantie nog niet zijn aangewezen. In de Beleidsnota Cultuurhistorie uit 2007 zijn beleidsdoelen opgenomen om ook de 2001 toegevoegde stadsdelen Tegelen en Belfeld te actualiseren.

 

In Tegelen is de historische dorpskern ten westen van de Martinuskerk onder de loep genomen, evenals de oudste delen van Steyl rondom de Veerweg en de Maashoek. Belfeld is integraal onderzocht. Voor Tegelen zijn 19 objecten aangewezen, voor Steyl 6 en voor Belfeld voorlopig 4.

 

Het cultuurhistorisch onderzoek en de voordracht voor nieuwe gemeentelijke monumenten komt voort uit het programma van de Beleidsnota Cultuurhistorie. Omdat Arcen, Lomm en Velden bij het vaststellen van de beleidsnota in 2007 nog geen deel uitmaakten van de gemeente Venlo, zijn deze kernen vooralsnog buiten beschouwing gebleven.

 

Links

Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011

Erfgoedverordening Venlo 2010

Subsidieverordening Venlo 2010

Monument en Rendement over de economische waarde van monumenten

 

Gerelateerde onderwerpen

Oudste pand Venlo heeft dak uit 1344 (reportage L1)

Venlose binnenstad geeft geheimen verder prijs

Oud-Tegelen en Steyl in beeld gebracht

Oudste automatiek van Venlo ontdekt in Vleesstraat

Monumentenregister Venlo

 

[Foto's: Roy Denessen, Agnes Hemmes | Bureau Bouwwerk]