Venlo
 

Algemeen

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Cultuurhistorie: Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

De Venlose binnenstad, de kloosters van Steyl, de oude kern van Arcen, maar ook de industriële geschiedenis van Tegelen en Belfeld en de naoorlogse wijken in Blerick: al deze facetten vertellen iets over de rijke geschiedenis en de identiteit van Venlo.

 

De bodem van Venlo zit vol met overblijfselen uit het verleden. Dit is het archeologische erfgoed van de stad. In de bodem zitten losse voorwerpen en scherven, maar ook allerlei andere bewoningssporen zoals funderingen, kelders, afvalputten, verdedigingsmuren of gedempte grachten. Al deze archeologische sporen zijn bijzonder omdat ze verbonden zijn met de mensen die eeuwenlang in Venlo hebben gewoond en gewerkt.

 

De sectie Monumenten en Archeologie van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling maakt zich sterk om in deze stad, die constant aan verandering onderhevig is, zorgvuldig met het erfgoed om te gaan, zonder de verdere ontwikkeling en de toekomst van Venlo uit het oog te verliezen.

 

De sectie Monumenten en Archeologie zet zich hiervoor in door belanghebbenden en belangstellenden te adviseren en informeren. Daarmee wordt een actieve bijdrage geleverd aan de ruimtelijke, economische en maatschappelijke dynamiek van Venlo.

 

Kerntaken sectie Monumenten en Archeologie

De sectie Monumenten en Archeologie is het kenniscentrum binnen de gemeente Venlo dat staat voor behoud, beheer en benutting van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Venlo, als verbindend element tussen heden, verleden en toekomst, in een steeds veranderende omgeving. De sectie Monumenten en Archeologie:

  • verspreidt kennis van en vergroot het draagvlak voor het bouwkundige, cultuurlandschappelijke en archeologische erfgoed van Venlo;
  • adviseert over bescherming (aanwijzing, wijziging of sloop) en subsidiëring en financiering van de instandhouding van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten;
  • zorgt voor een pragmatische inpassing van archeologisch, cultuur- en bouwhistorisch onderzoek in de ruimtelijke ordening;
  • werkt aan ontsluiting van het archeologische tastbare verleden in de vorm van opgravingen, publicaties en presentaties;
  • adviseert over de wijze waarop cultuurhistorie kan bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van Venlo en daardoor meerwaarde heeft voor de stad.

Links

Nota Cultuurhistorie 2007-2011: Voortbouwen op Venlo's Verleden

Archeologische Beleidskaart 2007

Erfgoedverordening Venlo 2010

Ruimtelijke Structuurvisie 2005-2015: Eenheid in Verscheidenheid