Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Archeologie in de gemeente Venlo

Archeologie is maatwerk. Archeologische sporen die over het hoofd zijn gezien, gaan ongezien verloren, of kunnen alleen via een kostbare last minute reddingsoperatie worden gedocumenteerd. Bovendien kan een slecht uitgevoerd archeologisch monumentenzorg (AMZ)-proces leiden tot discussie en stagnatie in de planprocedure en het vergunningentraject, met alle gevolgen van dien. Een dergelijke situatie verkleint de kans op succesvolle inpassing van archeologische waarden. Door de tijdsdruk is een onvoorziene (en kostbare) opgraving dan vaak nog de enige mogelijkheid die overblijft.

Een goed uitgevoerd AMZ-proces is dus van belang voor alle partijen en voor het bodemarchief: het is tijd- en kostenbesparend. De archeologische zorgplicht is primair een gemeentelijke taak. Daar waar een particulier verstoorder is, heeft deze echter ook een archeologische zorgplicht. Bij voorkeur ligt deze zorgplicht echter in handen van de gemeente. Als er onderhandelingen gevoerd moeten worden met een derde partij, zal de gemeente ernaar streven in de archeologische zorgplicht de standaard randvoorwaarden op te nemen die inn de beleidsnota ten aanzien van de kwaliteit van het onderzoek zijn vastgesteld. Deze standaardisering levert voor alle partijen (gemeente, opdrachtgever, uitvoerder) duidelijkheid over proces en verantwoordelijkheden op, naast een aanzienlijk besparing in tijd en geld. Daarnaast komt het de inhoudelijke archeologische kwaliteit ook ten goede als de regievoering in gemeentelijke handen is, dit met name vanwege de voorhanden zijnde archeologische kennis in de lokale situatie.

De primaire verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van het Programma van Eisen (PvE) ligt bij de gemeente. Soms kan de gemeente besluiten om zelf het PvE op te stellen.
Het Plan van Aanpak (PvA) wordt doorgaans opgesteld door de uitvoerende partij. Het PvA wordt voorafgaand aan een onderzoek voor goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Voor alle archeologische werkzaamheden (booronderzoek, proefsleufonderzoek en een opgraving) zijn zo’n PvE en een PvA verplicht. Dat geldt overigens ook wanneer de gemeente de werkzaamheden in eigen beheer uitvoert. Voor onderdelen van het archeologisch proces (bijvoorbeeld een deelstudie, een tentoonstelling, etc.) is het niet verplicht, maar wel gewenst om eveneens een PvE en een PvA op te stellen.