Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Cultuurhistorische rapporten Kazernekwartier online

In de afgelopen jaren zijn door de gemeente meerdere cultuurhistorische onderzoeken uitgevoerd naar fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik Kazerne. In de afgelopen maanden zijn een zevental rapporten door de verschillende onderzoekers definitief aangeleverd. Het betreft drie rapporten van archeologische onderzoeken welke tussen 2010 en 2013 op het Kazernekwartier zijn uitgevoerd, twee quick scans naar historische bronnen over het fort, een onderzoek naar de datering van de houten fundering van de fortmuren en een analyse van de belangrijkste waarden van het fort en de Frederik Hendrik Kazerne.

 

Archeologische vondsten

Uit de archeologische onderzoeken komt naar voren dat het kazerneterrein vanaf de Romeinse tijd bewoning kent. Zo werden sporen van enkele houten boerderijen, een waterput en een weg gevonden die wijzen op Romeinse bewoning in de tweede tot en met eind derde eeuw, met name tussen het fort en de Maasoever. 

Verrassend was de grote hoeveelheid sporen en vondsten uit het begin van de twintigste eeuw, (o.a. uit de Tweede Wereldoorlog) en de jaren vijftig en zestig (waaronder een Molukkenkamp). Uit het oogpunt van lokale geschiedenis was dit een onverwachte 'bijvangst'.

 

 

Alle onderzoekers zijn het er over eens dat er sprake is van een belangrijk fort. In de drie opgravingsrapporten wordt dan ook intensief aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het fort en aan de vondsten uit de eeuwen dat het fort in gebruik was.

 

In verband met onduidelijkheid over de precieze datering van de houten funderingen van de fortmuur en de zichtbare muurdelen zelf is naar de funderingen een apart onderzoek naar uitgevoerd. In het rapport van Esther Jansma wordt aangegeven dat de dateerbare funderingsbalken stammen uit het begin van de negentiende eeuw.Daarmee zou dan sprake zijn van een door de Fransen versteend fort, gebaseerd op een van oorsprong zeventiende-eeuws Spaans aarden fort zonder stenen muren.

Panorama fort

Archiefonderzoek

Hoewel eerder in diverse archieven is gezocht naar meer historische informatie over fort Sint Michiel, werd pas in het najaar van 2013 door (internationale) contacten duidelijk in welke (deel)archieven tot dan toe nog onbekende informatie over het fort gevonden zou kunnen worden. Aansluitend heeft de gemeente door deskundigen in deelarchieven in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en het archief van het Ministerie van Oorlog en Raad van State in het Nationaal Archief te Den Haag quick scans laten uitvoeren.

 

 

Doel was een zo volledig mogelijk beeld krijgen van alle documenten die betrekking hadden op fort Sint Michiel. Tijdens beide quick scans werden vele historische bronnen gevonden die betrekking hebben op het fort, maar ook van de overige vestingwerken te Venlo. Uit de bronnen blijkt dat er vrijwel continu werkzaamheden aan het fort en vestingwerken werden uitgevoerd.

 

Meer informatie over de cultuurhistorische onderzoeken op het kazerneterrein kunt u vinden in de raadsinformatiebrief (nr 42). De bijbehorende cultuurhistorische rapporten vindt u hieronder:

 

ADC-rapport 3626

Archeodienst-rapport 100

BAAC-rapport A-12.0262

 

[Herkomst afbeeldingen: Albert Kiefer, Ton Desar en gemeente Venlo]