Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Vindplaatsen uit IJzertijd onder Veldense akkers

Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Vilgert II en de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) aan de oostzijde van Velden is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn resten uit de IJzertijd en mogelijk ook uit de Bronstijd aangetroffen. Het gaat om sporen van IJzertijd-boerderijen en een deel van een grafveld.

Archeologie Velden

De resten uit de IJzertijd en Bronstijd zijn dankzij dikke afdekkende akkerlagen goed bewaard gebleven. De vondsten worden door middel van een opgraving gedocumenteerd, omdat ze door de realisatie van de nieuwbouwplannen verstoord zullen worden. De resten op De Vilgert worden in twee fasen door het archeologisch bedrijf ADC opgegraven. De 1e fase vond in januari-februari 2010 plaats. Afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw zal nog een 2e fase worden uitgevoerd waarna de resultaten duidelijk worden.

 

Bij proefsleuvenonderzoek op de locatie BMV Velden zijn sporen van (paal)kuilen en de greppel van een mogelijk graf aangetroffen. De sporen zijn zichtbaar als verkleuringen in de bodem. De paalkuilen en het graf behoren waarschijnlijk tot een boerderijerf uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd (800-500 voor Christus). Wegens de aard van het onderzoek, waarbij slechts een klein deel van het terrein is onderzocht, kunnen nog geen reconstructies van de boerderijplattegronden worden gemaakt.

 

De boerennederzetting is niet verstoord door latere bewoning. Samen met de aanwezigheid van een mogelijk grafveld en de relatie met de ijzertijdsporen op de Vilgert kunnen de vondsten waardevolle informatie opleveren over de bewoning uit deze periode in Velden.

 

BMV de Vilgaard

In Velden wordt een brede maatschappelijke voorziening gerealiseerd, de Vilgaard. In deze voorziening komt een gemeenschapshuis met ruimten voor het Veldense verenigingsleven. Ook de basisscholen, bibliotheek, kinderopvang,  een sporthal en een logopediepraktijk krijgen een plek. Momenteel zit het project in de voorontwerpfase. Naar verwachting start de bouw in november. In 2013 is de Vilgaard gereed. De archeologische vondsten hebben geen gevolgen voor de planning. In de planuitwerking van de BMV wordt bekeken op welke manier een verwijzing naar de archeologische vondsten gerealiseerd kan worden.

 

[Foto: Synthegra Archeologie]