Venlo
 

Archeologie

Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Het maken van kaders en regels voor bescherming en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed is een taak van het Rijk en van gemeenten. Binnen de gemeente Venlo geeft de sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hieraan invulling.

 

Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie

Team Wonen en Leven

Cluster Erfgoed

 

Garnizoenweg 3 gebouw F

Postbus 3434

5912 RK  Venlo

tel 077-359 63466994
cultuurhistorie@venlo.nl

 

 

De gemeente Venlo gaat zorgvuldig om met het bieden van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Aan de informatie op deze website van de gemeente Venlo kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente Venlo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Het auteursrecht van informatie die via links toegankelijk is ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Koppeling houdt ook geen bekrachtiging van gegevens in.

 

© 2010-2015 │ gemeente Venlo Monumenten en Archeologie

Sijzenbroek: dijk van een weg

Ontgronding van een perceel in het Sijzenbroek, aan de noordzijde van de kern Arcen, was aanleiding om daaraan voorafgaand archeologisch onderzoek te verrichten. Hoewel er geen spectaculaire vondsten werden gedaan, leverde het toch informatie op over een aantal activiteiten in het gebied en werden de sporen terug gevonden van een oude weg door het gebied heeft gelopen, de Witfelderdijk.

Arcen Sijzenbroek

Voorganger Kasteel Arcen

Het Sijzenbroek (het ‘broek’ in de naam zegt het al) is een van oorsprong laag gelegen moerassig gebied dat in een voormalige geul van de Maas ligt. Normaal gesproken geen gebied waar een hoge archeologische verwachting van toepassing is. In dit geval echter wel, omdat pal naast het te ontgronden perceel de resten liggen van het ‘Aldt Huijs’, de Middeleeuwse voorganger van kasteel Arcen.

 

De resten van het kasteel dat uit een omgrachte vierkante toren bestaat, zijn aangewezen als archeologisch rijksmonument. Mogelijk zouden delen van de omgrachting of andere bijbehorende bouwwerken zich in het plangebied uitstrekken.

 

Ligging van Sijzenbroek in Arcen

 

Klei- en veenwinning en een weg

Tijdens proefsleuvenonderzoek kwamen geen sporen van de omgrachting tevoorschijn, wel werd duidelijk dat in het gebied in het verleden klei- en veenwinning had plaatsgevonden. Als gevolg daarvan kunnen oudere resten zijn verdwenen. Heel duidelijk kwamen de sporen van een oude weg tevoorschijn die op historische kaarten met Witfelderdijk staat aangegeven.

 

De weg werd geflankeerd door greppels. Uit de verschillende bodemlagen viel af te leiden dat die greppels meerdere malen waren uitgediept. Hoe oud de weg precies is kon in verband met gebrek aan vondsten niet precies worden vastgesteld. Frappant is wel dat de weg precies langs de zuidzijde van het kasteelterrein heeft gelopen. Daardoor mag een redelijk hoge ouderdom worden verwacht.

 

opgraving Sijzenbroek Arcen

 

De weg terug ...

De weg lag in het verleden als een verhoogde strook in het broekgebied. Z ’n verhoogde weg kreeg in de naam vaak de toevoeging ‘dijk’, wat wel eens voor verwarring zorgt. Een waterkerende functie heeft de weg namelijk niet gehad. Omdat de ondergrondse resten iets over de geschiedenis van het gebied vertellen, zijn de resten mede daardoor belangrijk genoeg om als archeologisch relict ‘in situ’ te behouden.

 

Door planaanpassing bij de ontgronding kan de weg nu behouden blijven. Omdat het maaiveld op de rest van het perceel wel door ontgronding verlaagd zal worden krijgt de weg straks weer zijn kenmerkende hogere ligging terug en doet daarmee zijn historische naam weer eer aan.